AUGUST 4, 2020

Không ai đưa bờ vai cho bạn, không ai kiên cường thay bạn.
“Dù bạn là ai, thế giới cũng sẽ như vậy.”
Cách lý giải thực sự của câu này là: Bạn phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức người khác không dám làm gì bạn.
//
没人给你肩膀,没人替你坚强。
“你怎么样,世界就怎么样”,
这句话的真正理解是:你必须强大,强大到别人不敢对你怎么样。 ​​​​
//
No one will give you a shoulder, no one will be strong for you.
“No matter who you are, the world will be the same”,
The true understanding of this sentence is: You must be strong, so strong that others dare not do anything to you. ​​​​

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.