Rest In Peace
| |

Rest In Peace

🕊️💐 May you rest in peace, your soul be comforted. // 愿死者安息,亡魂得抚慰。 Yuàn sǐzhě ānxí, wánghún dé fǔwèi. // Nguyện tử giả an tức, vong hồn đắc phủ úy. // Cầu người chết được yên nghỉ, vong hồn được an ủi. P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Wanderlust
|

Wanderlust

🌳🌿🚶‍♂️ Woke with memories of mountains and jungles Well-worn trails, exhaustion, and roads well-traveled And reasons and excuses for roads not followed // 今天早上起来忽然想念森山林,想念破旧的小径,想念疲惫,想念走过的每一段旅程,想念都找借口停止了的旅程。 Jīntiān zǎoshang qǐlái hūrán xiǎngniàn sēnshān lín, xiǎngniàn pòjiù de xiǎojìng, xiǎngniàn píbèi, xiǎngniàn zǒuguò de měi yīduàn lǚchéng, xiǎngniàn dōu zhǎo jièkǒu tíngzhǐle de lǚchéng. // Kim thiên tảo thượng…

Endless Possibilities
|

Endless Possibilities

3 years have passed since the day I set foot in Langmusi. 🔍🚶‍♀️💫 Good thing I’ve found my path in endless possibilities. // 好在无尽的可能性中找到了自己的路。 Hǎo zài wújìn de kěnéng xìng zhòng zhǎodàole zìjǐ de lù. // Hảo tại vô tận đích khả năng tính trung hoa đáo liễu tự kỷ đích lộ. // Cũng may…