Simple Is Good, Complicated Will Deteriorate

Color: light is good, deep will fade. Life: simple is good, complicated will deteriorate.
//
色彩,淡淡的就好,深了会褪色;生活,简单就好,复杂了会变质。
Sècǎi, dàndàn de jiù hǎo, shēnle huì tuìshǎi; shēnghuó, jiǎndān jiù hǎo, fùzále huì biànzhí.
//
Sắc thải, đạm đạm đích tựu hảo, thâm liễu hội thốn sắc; sinh hoạt, giản đan tựu hảo, phục tạp liễu hội biến chất.
//
Sắc thái, nhàn nhạt liền được, rực rỡ một chút sẽ phai màu; cuộc đời, đơn giản liền được, phức tạp một chút sẽ biến chất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *