Now I Understand Old Days

Now I understand “old days”
Are the things just passed.
//
现在我明白了”过去”这个词的意思
就是那些,刚刚过去的东西。
Xiànzài wǒ míngbáile”guòqù”zhège cí de yìsi
Jiùshì nàxiē, gānggāng guòqù de dōngxī.
//
Hiện tại ngã minh bạch liễu” quá khứ” giá cá từ đích ý tư
Tựu thị na ta, cương cương quá khứ đích đông tây.
Bây giờ tôi hiểu “ngày xưa”
Chính là những thứ, mới vừa trôi qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *