APRIL 6, 2021

Nếu trái tim giống như hoa sen, cuối cùng bạn sẽ đạt đến Bồ đề.
//
ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ།
//
心若莲花,终得菩提。
//
If your heart is like a lotus flower, you will eventually achieve Bodhi.

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Continue Reading APRIL 6, 2021

World Tourism Day

Thật tuyệt khi được ra ngoài chơi, ít nhất sẽ hiểu rằng dù đường sá phong cảnh có đẹp đến thế nào thì cũng phải sẵn sàng nói lời tạm biệt vì nó không thuộc về mình.
//
出来玩真的很好,起码会明白,路途的风景再美,也要舍得及时告别,因为它不属于我。
//
It’s really good to come out to play, at least I will understand that no matter how beautiful the road is, I have to be willing to say goodbye in time because it doesn’t belong to me.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Continue Reading World Tourism Day

MAY 7, 2020

Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giã.
//
珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。
//
Cherish all the unexpected, and belittle all leaving without saying goodbye.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Continue Reading MAY 7, 2020

MARCH 6, 2020

Tôi rất mờ mịt, nhưng tôi làm ra vẻ rất tuyệt.
//
我很迷茫,但我装的很棒。
//
I’m confused, but I pretend to be great.

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Continue Reading MARCH 6, 2020

MARCH 5, 2020

Tôi không lười biếng, tôi chỉ bật chế độ tiết kiệm năng lượng.
//
我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​
//
I’m not lazy, I’m on energy saving mode. ​ ​​​​

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Continue Reading MARCH 5, 2020