|

Perspective Shift

🚫🤷‍♀️💬
The words before “but” are all meaningless.​ ​​​
//
“但是”之前的话,都是毫无意义的。
“Dànshì” zhīqián dehuà, dōu shì háo wú yìyì de.
//
“Đãn thị” chi tiền đích thoại, đô thị hào vô ý nghĩa đích.
//
Những từ trước “nhưng” đều là vô nghĩa.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *