|

Harsh Reality

🌍🙅‍♂️💔 #HarshReality #GuardYourInnocence
The world is not kind; put away your innocence.
//
世界不是善意的,收起你的天真。
Shìjiè bùshì shànyì de, shōu qǐ nǐ de tiānzhēn.
//
Thế giới bất thị thiện ý đích, thu khởi nhĩ đích thiên chân.
//
Thế giới không tử tế, hãy thu hồi sự ngây thơ của bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *