Water In Chengdu

📍 Giant Panda Breeding & Research Base, Chengdu, Sichuan, China P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

APRIL 5, 2022

Buồn là mình em mỗi khi đêm còn vương nắng Hoa nắng tôi theo ngày cuốn trôi (Hoa nắng tôi … More