SEPTEMBER 21, 2020

Đừng nghĩ về người khác quá tệ, hoặc nghĩ về người khác quá tốt, tất cả đều là phàm nhân.
//
不要把别人想得太坏,也不要把别人想得太好,都是凡人。
Bùyào bǎ biérén xiǎng dé tài huài, yě bùyào bǎ biérén xiǎng dé tài hǎo, dōu shì fánrén.
//
Don’t think of others too badly, or think of others too well. They all are normal people.

P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 21, 2020

SEPTEMBER 20, 2020

Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi ngang qua thế giới này.
//
凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。
Fánshì bié tài rènzhēn, wǒmen dōu zhǐshì lùguò zhège shìjiè.
//
Don’t take everything too seriously, we are just passing through this world.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 20, 2020

SEPTEMBER 5, 2020

Thế giới này tàn nhẫn với mọi đứa trẻ, lớn lên không phải cứ khóc là có thể có được kẹo.
//
这个世界对每一个小孩都那么残忍,长大了并不是哭着就能要到糖果。
//
The world is so cruel to every child. When you grow up, you can’t get candy just by crying.

P.s.: Picture taken in Ruoergai, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 5, 2020

SEPTEMBER 4, 2020

Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, nhưng nếu như bạn mời khách, tôi có thể cùng bạn ăn lâu hơn một chút.
//
天下没有不散的宴席,但如果你请客,我可以陪你多吃一会儿。
//
All good things come to an end, but if you treat me, I can eat with you for a while.

P.s.: Picture taken in Wenchuan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 4, 2020

SEPTEMBER 3, 2020

Lợi ích lớn nhất của việc lớn lên có lẽ là bạn được ăn kem không chỉ trong kỳ nghỉ hè.
//
长大最大的好处大概就是可以不仅仅在暑假的时候吃冰淇淋了。
//
Probably the biggest advantage of growing up is that you can eat ice cream not only during the summer vacation.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 3, 2020

SEPTEMBER 1, 2020

Nước nóng không thể trị bách bệnh, lời tâm tình không tồn tại suốt đời.
//
热水治不了百病,情话过不了一生。
//
Hot water can’t cure all diseases, and love words will not last a lifetime.

P.s.: Picture taken in Ruoergai, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 1, 2020

AUGUST 31, 2020

Trong núi có cây sống ngàn năm,
Trên đời khó gặp người trăm tuổi.
//
山中也有千年树,
世上难逢百岁人。
//
There are thousand-year-old trees in the mountains.
It’s rare to find a hundred-year-old person in the world.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 31, 2020

AUGUST 30, 2020

Ăn một bát khói lửa nhân gian, uống mấy chén cuộc sống thăng trầm.
//
食一碗人间烟火,饮几杯人生起落。
//
Eat a bowl of earthly fireworks and drink a few cups of life’s ups and downs.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 30, 2020

AUGUST 26, 2020 – 2

Trong lồng ngực tự có núi xanh, hà tất theo người ngắm hoa đào. —— Lâm Ngữ Đường
//
胸中自有青山在,何必随人看桃花。——林语堂
//
There is a green mountain in your chest, why look at the peach blossom with others. —— Lin Yutang
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 26, 2020 – 2

AUGUST 4, 2020

Không ai đưa bờ vai cho bạn, không ai kiên cường thay bạn.
“Dù bạn là ai, thế giới cũng sẽ như vậy.”
Cách lý giải thực sự của câu này là: Bạn phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức người khác không dám làm gì bạn.
//
没人给你肩膀,没人替你坚强。
“你怎么样,世界就怎么样”,
这句话的真正理解是:你必须强大,强大到别人不敢对你怎么样。 ​​​​
//
No one will give you a shoulder, no one will be strong for you.
“No matter who you are, the world will be the same”,
The true understanding of this sentence is: You must be strong, so strong that others dare not do anything to you. ​​​​

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 4, 2020