1,000 Days Ago In Chengdu
|

1,000 Days Ago In Chengdu

👭🏾🌆💫 Go for a walk with me through streets in Chengdu Until all the lights were turned out, we would still go on // 和我在成都的街頭走一走 直到所有的燈都熄滅了也不停留 Hé wǒ zài chéngdū de jiētóu zǒu yī zǒu Zhídào suǒyǒu de dēng dōu xímièle yě bù tíngliú // Hòa ngã tại Thành Đô đích nhai đầu tẩu nhất…

1,001 Days Ago
|

1,001 Days Ago

🌸🌥️🛤️ #Distance #Love #Farewell A species of flower lives in a far, far away place, where many clouds pave the way for whoever comes back. Flowers flutter, just flutter, flowers fall, just fall. Love each other, separate, flowers flutter, bid farewell. // Loài hoa bay sống ở nơi xa thật xa có nhiều mây giăng…

Spiritual Wellness
| | |

Spiritual Wellness

[1,000 Days Ago In Huanglong] 🌿🌍🍞 Wilderness is not a luxury but a necessity of the human spirit, and as vital to our lives as water and good bread. — Edward Abbey // 自然不是奢侈品,而是人类精神的必需品。它对我们的生活至关重要,就好像水和面包一样。 Zìrán bùshì shēchǐ pǐn, ér shì rénlèi jīngshén de bìxūpǐn. Tā duì wǒmen de shēnghuó zhì guān zhòngyào, jiù hǎoxiàng shuǐ…

World Water Day
|

World Water Day

[1,000 days ago, I was in Mounigou.] 🍷💧🤔 In life, you will meet two kinds of people, some are like wine and some are like water. The difference between them is that wine is unforgettable and water is hard to give up. // 生命中你会遇到两种人,有些像酒,有的似水,他们的区别在于,酒难忘,水难舍。 Shēngmìng zhòng nǐ huì yù dào liǎng zhǒng rén, yǒuxiē xiàng…

Ama Tree
|

Ama Tree

[Arbor Day in China – 植树节] 🌳 A special tree I saw in Changping Valley at Mt. Siguniang in Sichuan: Ama Tree (阿妈树). Although the trunk is old, it uses the remaining nutrients to nurture new shoots. The whole tree gave birth to 199 new lives. The withering branches point to Shuangqiao Valley, Changping Valley,…

Bài Hát Màu Trắng
|

Bài Hát Màu Trắng

Một cuộc đời mơ cuộc đời khác Những bông hoa lê cuối xuân rung động chờ trăng lên Một cuộc đời giống cuộc đời khác Cánh đồng hoa kiều mạch trong đêm hè chờ trăng lên Một cuộc đời chôn cuộc đời khác Mùa đông những bông tuyết rơi xối xả hôm qua chờ trăng…