JUNE 12, 2020

Đối xử với mọi người thân thiện là tu dưỡng, độc lai độc vãng là tính cách. // 待人友善是修养 独来独往是性格。 … More