JUNE 30, 2020

Người dân tộc Tạng thường nói: “Ai biết khi nào sẽ chết!” Điều này giống như Tony nói trong Green Book: “Mặc kệ làm gì, đều dốc hết toàn lực. Công việc ra công việc, cười ắt cười to, ăn cái gì cũng coi như là bữa ăn cuối cùng.”
//
藏族人常言:“谁知道啥时候死!”这跟《绿皮书》里托尼说的:“不管做什么,都要倾尽全力,工作就工作,笑就大笑,吃东西,就当是最后一顿吃。” 相当的契合。
//
Tibetans often say: “Who knows when we will die!” This is like what Tony said in Green Book: “Whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it’s your last meal.”

P.s.: Pictures taken in Ruoergai and Langmusi, Aba Prefecture, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JUNE 30, 2020

JUNE 12, 2020

Đối xử với mọi người thân thiện là tu dưỡng, độc lai độc vãng là tính cách.
//
待人友善是修养 独来独往是性格。
//
Treating people well is cultivation, being alone is character.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JUNE 12, 2020

JUNE 10, 2020

Cho tôi đi theo người, hãy cho tôi đi theo người,
Đi ngược với dòng người hối hả,
Về nơi đồi núi hoang vắng kia,
Phất phất tay áo bay bay.
//
就让我随你去,让我随你去,
逆着背影婆娑的人流,
向着那座荒芜的山丘,
挥挥衣袖。
//
Just let me go with you, let me go with you,
Against the flow of whirling people,
Toward the deserted hill,
While our sleeves are swinging.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JUNE 10, 2020

APRIL 19, 2020

Điều khiến cô chán ghét không phải là sự xấu xí của thế giới, mà là chiếc mặt nạ tuyệt đẹp mà thế giới đeo. (Đời nhẹ khôn kham)
//
令她反感的,远不是世界的丑陋,而是这个世界所戴的漂亮面具。–《不能承受的生命之轻》
//
What disgusted her was not the ugliness of the world, but the beautiful mask worn by the world. (The Unbearable Lightness of Being)

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading APRIL 19, 2020

FEBRUARY 18, 2020

Vô luận gian nan dường nào, đều muốn tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì chỉ khi bạn từ bỏ, bạn mới thua cuộc.
//
无论多么艰难,都要继续向前,因为只有你放弃的那一刻,你才输了。
//
No matter how hard it is, just keep going because you only fail when you give up.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading FEBRUARY 18, 2020