SEPTEMBER 1, 2020

Nước nóng không thể trị bách bệnh, lời tâm tình không tồn tại suốt đời. // 热水治不了百病,情话过不了一生。 // Hot water … More

AUGUST 30, 2020

Ăn một bát khói lửa nhân gian, uống mấy chén cuộc sống thăng trầm. // 食一碗人间烟火,饮几杯人生起落。 // Eat a bowl … More

JULY 2, 2020

Phồn hoa ngoài cửa không phải là phồn hoa của ta. // 门外的繁华不是我的繁华。 // The prosperity outside the door is … More