JULY 3, 2020 – 2

Chỗ xa hơn, càng thêm cô đơn.
//
更远的地方,更加孤独。
//
The farther away, the more lonely.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JULY 3, 2020 – 2

JULY 3, 2020 – 1

Phương xa trừ xa xôi ra thì không có gì cả.
//
远方除了遥远一无所有。
//
Faraway has nothing but farness.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JULY 3, 2020 – 1

JULY 2, 2020

Phồn hoa ngoài cửa không phải là phồn hoa của ta.
//
门外的繁华不是我的繁华。
//
The prosperity outside the door is not my prosperity.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JULY 2, 2020

JULY 1, 2020 – 1

Chúc những bất đắc dĩ và tiếc nuối của bạn trong nửa đầu năm có thể hóa thành thu hoạch và thỏa mãn trong sáu tháng cuối năm.
//
祝愿大家上半年所有的无奈和遗憾都能化作下半年的收获和满足。
//
May all of your helplessness and regrets in the first half of the year can be turned into harvest and satisfaction in the second half.

P.s.: Picture taken in Ruoergai, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JULY 1, 2020 – 1

JUNE 30, 2020

Người dân tộc Tạng thường nói: “Ai biết khi nào sẽ chết!” Điều này giống như Tony nói trong Green Book: “Mặc kệ làm gì, đều dốc hết toàn lực. Công việc ra công việc, cười ắt cười to, ăn cái gì cũng coi như là bữa ăn cuối cùng.”
//
藏族人常言:“谁知道啥时候死!”这跟《绿皮书》里托尼说的:“不管做什么,都要倾尽全力,工作就工作,笑就大笑,吃东西,就当是最后一顿吃。” 相当的契合。
//
Tibetans often say: “Who knows when we will die!” This is like what Tony said in Green Book: “Whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it’s your last meal.”

P.s.: Pictures taken in Ruoergai and Langmusi, Aba Prefecture, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JUNE 30, 2020