Truth Revealed
| |

Truth Revealed

💪🌟 The truth is that loneliness makes you strong and makes you a better person. ​​​​ // 真相就是这样,孤独让你强大,让你成为一个更好的人。 ​​​​ Zhēnxiàng jiùshì zhèyàng, gūdú ràng nǐ qiángdà, ràng nǐ chéngwéi yīgè gèng hǎo de rén. ​​​​ // Chân tương tựu thị giá dạng, cô độc nhượng nhĩ cường đại, nhượng nhĩ thành vi nhất cá canh…

Growing Up Realities
| |

Growing Up Realities

👶😢🍭 The world is so cruel to every child. When you grow up, you can’t get candy just by crying. // 这个世界对每一个小孩都那么残忍,长大了并不是哭着就能要到糖果。 Zhège shìjiè duì měi yīgè xiǎohái dōu nàme cánrěn, zhǎng dàle bìng bùshì kūzhe jiù néng yào dào tángguǒ. // Giá cá thế giới đối mỗi nhất cá tiểu hài đô na yêu…

Quality Time
| |

Quality Time

🍽️🙌🥂 All good things come to an end, but if you treat me, I can eat with you for a while. // 天下没有不散的宴席,但如果你请客,我可以陪你多吃一会儿。 Tiānxià méiyǒu bú sàn de yànxí, dàn rúguǒ nǐ qǐngkè, wǒ kěyǐ péi nǐ duō chī yīhuǐ’er. // Thiên hạ một hữu bất tán đích yến tịch, đãn như quả nhĩ thỉnh…

Growing Up Benefits
| |

Growing Up Benefits

🍨🍦 Probably the biggest advantage of growing up is that you can eat ice cream not only during the summer vacation. // 长大最大的好处大概就是可以不仅仅在暑假的时候吃冰淇淋了。 Zhǎng dà zuìdà de hǎochù dàgài jiùshì kěyǐ bùjǐn jǐn zài shǔjià de shíhòu chī bīngqílínle. // Trường đại tối đại đích hảo xử đại khái tựu thị khả dĩ bất cận…

Short Lived Words
| |

Short Lived Words

🔥💧❤️ Hot water can’t cure all diseases, and love words will not last a lifetime. // 热水治不了百病,情话过不了一生。 Rè shuǐ zhì bùliǎo bǎi bìng, qínghuàguò bùliǎo yīshēng. // Nhiệt thủy trị bất liễu bách bệnh, tình thoại quá bất liễu nhất sinh. // Nước nóng không thể trị bách bệnh, lời tâm tình không tồn tại…

Longevity
| |

Longevity

🌳👴🌍 There are thousand-year-old trees in the mountains. It’s rare to find a hundred-year-old person in the world. // 山中也有千年树, 世上难逢百岁人。 Shānzhōng yěyǒu qiānnián shù, Shìshàng nán féng bǎi suì rén. // Sơn trung dã hữu thiên niên thụ, Thế thượng nan phùng bách tuế nhân. // Trong núi có cây sống ngàn năm, Trên…

Savoring Life
| |

Savoring Life

🍲🍷🌆 Eat a bowl of earthly fireworks and drink a few cups of life’s ups and downs. // 食一碗人间烟火,饮几杯人生起落。 Shí yī wǎn rénjiān yānhuǒ, yǐn jǐ bēi rénshēng qǐluò. // Thực nhất oản nhân gian yên hỏa, ẩm kỷ bôi nhân sinh khởi lạc. // Ăn một bát khói lửa nhân gian, uống mấy chén…

Fleeting Youth
| |

Fleeting Youth

🍷💔 The wine glass is too shallow to toast to the long days ahead, and the alley is too short to walk until our hair turns gray. It’s not that youth cannot hold onto their old hearts, but that time’s mercilessness unsettles the human heart. // 酒杯太浅,敬不到来日方长,巷子太短,走不到白发苍苍,不是年少守不住旧心,而是岁月无情慌了人心。 Jiǔbēi tài qiǎn, jìng bù dào láirìfāngcháng, xiàngzi…

Take Your Time
| |

Take Your Time

🚶‍♀️✨ #TakeYourTime #SafetyFirst #LongJourney Chi va piano, va sano e va lontano // Whoever goes slowly, goes safely and goes far. // 谁走得慢,就走得安全,就走得远。 Shéi zǒu dé màn, jiù zǒu dé ānquán, jiù zǒu dé yuǎn. // Thùy tẩu đắc mạn, tựu tẩu đắc an toàn, tựu tẩu đắc viễn. // Ai đi chậm rãi, ắt…