JUNE 29, 2020

Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
//
千山鸟飞绝,
万径人踪灭。
//
From hill to hill no bird in flight,
From path to path no men in sight.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JUNE 29, 2020

MAY 7, 2020

Không nhuốm bụi trần không phải đã không còn bụi bặm, mà là bụi bặm để nó bay lên, tôi tự làm ánh nắng của mình.
//
一尘不染不是不再有尘埃,而是尘埃让它飞扬,我自做我的阳光。
//
Spotlessness is not that there is no more dust, but that the dust makes it fly, and I make my own sunshine.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading MAY 7, 2020

APRIL 27, 2020

Bạn không thể hi vọng xa vời người vốn đi về phía nam cùng bạn đi một mạch về hướng bắc.
//
你不能奢望原本南行的人陪你一路向北。 ​​​
//
You can’t expect southbound people to accompany you all the way north.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading APRIL 27, 2020

APRIL 25, 2020

Muốn cười to, muốn mơ mộng, muốn không giống bình thường. Nhân sinh là một hồi mạo hiểm vĩ đại. (Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi)
//
要大笑、要做梦、要与众不同。人生是一场伟大的冒险。–《外婆的道歉信》
//
Want to laugh, want to dream, want to be different. Life is a great adventure. (My Grandmother Asked Me to Tell You She’s Sorry)

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading APRIL 25, 2020

MARCH 15, 2020

Nhân loại làm sao phát hiện thế giới mới? Là bởi vì đi nhầm đường.
//
人类怎么发现新的世界?是因为走错了路。
//
How do humans discover a new world? It was because they went the wrong way.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading MARCH 15, 2020