OCTOBER 23, 2020 – 2

Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên.
//
不思量,自难忘。
//
I tried not to think about that, nut neither could I ever forget.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading OCTOBER 23, 2020 – 2

AUGUST 26, 2020 – 2

Trong lồng ngực tự có núi xanh, hà tất theo người ngắm hoa đào. —— Lâm Ngữ Đường
//
胸中自有青山在,何必随人看桃花。——林语堂
//
There is a green mountain in your chest, why look at the peach blossom with others. —— Lin Yutang

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading AUGUST 26, 2020 – 2

JULY 25, 2020

Một số điều cần nói, đừng chờ người khác lĩnh ngộ, bởi vì đối phương không phải là bạn, không biết bạn muốn gì, đợi đến cuối cùng chỉ có thể là thương tâm và thất vọng, đặc biệt là tình cảm.
//
有些事情是要说出来的,不要等着对方去领悟,因为对方不是你,不知道你想要什么,等到最后只能是伤心和失望,尤其是感情。
//
When there are some things you have to say, don’t wait for the other party to understand, because the other party is not you, and she/he doesn’t know what you want, you can only be sad and disappointed in the end, especially in love.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JULY 25, 2020

JULY 1, 2020 – 2

Chúc những bất đắc dĩ và tiếc nuối của bạn trong nửa đầu năm có thể hóa thành thu hoạch và thỏa mãn trong sáu tháng cuối năm.
//
祝愿大家上半年所有的无奈和遗憾都能化作下半年的收获和满足。
//
May all of your helplessness and regrets in the first half of the year can be turned into harvest and satisfaction in the second half.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JULY 1, 2020 – 2

JUNE 30, 2020

Người dân tộc Tạng thường nói: “Ai biết khi nào sẽ chết!” Điều này giống như Tony nói trong Green Book: “Mặc kệ làm gì, đều dốc hết toàn lực. Công việc ra công việc, cười ắt cười to, ăn cái gì cũng coi như là bữa ăn cuối cùng.”
//
藏族人常言:“谁知道啥时候死!”这跟《绿皮书》里托尼说的:“不管做什么,都要倾尽全力,工作就工作,笑就大笑,吃东西,就当是最后一顿吃。” 相当的契合。
//
Tibetans often say: “Who knows when we will die!” This is like what Tony said in Green Book: “Whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it’s your last meal.”

P.s.: Pictures taken in Ruoergai and Langmusi, Aba Prefecture, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JUNE 30, 2020