| |

Dream Big

❤️🏔️🌠
In this short life, we will all lose eventually, you might as well be bold. Love someone, climb a mountain, chase a dream.
//
这短短的一生,我们最终都会失去,你不妨大胆一些。爱一个人,攀一座山,追一个梦。
Zhè duǎn duǎn de yīshēng, wǒmen zuìzhōng dūhuì shīqù, nǐ bùfáng dàdǎn yīxiē. Ài yīgè rén, pān yīzuò shān, zhuī yīgè mèng.
//
Giá đoản đoản đích nhất sinh, ngã môn tối chung đô hội thất khứ, nhĩ bất phương đại đảm nhất ta. Ái nhất cá nhân, phàn nhất tọa sơn, truy nhất cá mộng.
//
Đời này ngắn ngủi như vậy, chúng ta cuối cùng đều sẽ mất đi, bạn đừng ngại táo bạo một chút. Yêu một người, trèo một ngọn núi, theo đuổi một giấc mơ.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *