|

Humor In Reality

🍚📸🤷
Don’t manage a household, and you won’t know the cost of rice and firewood; don’t take photos, and you won’t realize how plump you’ve become.
//
不当家不知柴米贵, 不拍照不知自己肥。
Bùdāng jiā bùzhī cháimǐ guì, bù pāizhào bùzhī zìjǐ féi.
//
Bất đương gia bất tri sài mễ quý, bất phách chiếu bất tri tự kỷ phì.
//
Không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, không chụp ảnh không tự biết mình mập.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *