JULY 3, 2020 – 2

Chỗ xa hơn, càng thêm cô đơn.
//
更远的地方,更加孤独。
Gèng yuǎn de dìfāng, gèngjiā gūdú.
//
The farther away, the more lonely.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.