DECEMBER 28, 2019

Thứ làm người ta mệt mỏi không phải là ngọn núi cao phía trước, mà là hạt cát trong chiếc giày.
//
使人疲惫的不是远方的高山,而是鞋里的一粒沙子。
Shǐ rén píbèi de bùshì yuǎnfāng de gāoshān, ér shì xié lǐ de yī lì shāzi.
//
It isn’t the mountain ahead that wears you out; it is the grain of sand in your shoe.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.