AUGUST 3, 2020

Chính mình trong bụng không có đắn đo, trên tay không có bản lĩnh, quen biết nhiều người cũng vô dụng. Nhân mạch chỉ cho bạn cơ hội, nhưng nắm lấy cơ hội vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Cho nên, trau dồi chính mình quan trọng hơn phụ họa người khác khắp nơi.
//
自己肚子里没有料,手上没本事,认识再多人也没用。人脉只会给你机会,但抓住机会还是要靠真本事。所以啊,修炼自己,比到处逢迎别人重要的多。 ​​​​
//
If you have no consideration and no ability, no matter how many people you know, it’s useless. Networking will only give you opportunities, but seizing opportunities still depends on your real ability. So, cultivating yourself is more important than welcoming others everywhere. ​​​​

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 3, 2020

AUGUST 2, 2020

Thật vô ích khi tức giận, vấn đề vẫn phải được giải quyết. Không có ích gì khi hờn dỗi, bạn vẫn phải mặt đối mặt nói cho đối phương biết. Không nói mà hiểu, là ăn ý. Nói mới hiểu, là tôn trọng. Nói còn không hiểu, là người qua đường.
//
光生气是没有用的,问题还是要解决。光生闷气也是没有用的,还是要面对面告诉对方。不说就懂,是默契。说了才懂,是尊重。说了还不懂,是路人。
//
It’s useless to be angry, the problem still needs to be solved. It’s no use sulking, you still have to tell each other face to face. Understanding without saying is tacit. Understanding after saying is respect. Not understanding after saying is passerby.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 2, 2020

JULY 26, 2020

Cuộc sống của mình lông gà đầy đất, còn cả ngày bàn luận quan tâm người khác.
//
自己的生活一地鸡毛, 还整天议论操心别人。
//
Your life is like chicken feathers scattering all over the ground, you still have time to bother about others’ businesses.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Old Town, Hunan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 26, 2020

JULY 25, 2020

Một số điều cần nói, đừng chờ người khác lĩnh ngộ, bởi vì đối phương không phải là bạn, không biết bạn muốn gì, đợi đến cuối cùng chỉ có thể là thương tâm và thất vọng, đặc biệt là tình cảm.
//
有些事情是要说出来的,不要等着对方去领悟,因为对方不是你,不知道你想要什么,等到最后只能是伤心和失望,尤其是感情。
//
When there are some things you have to say, don’t wait for the other party to understand, because the other party is not you, and she/he doesn’t know what you want, you can only be sad and disappointed in the end, especially in love.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingJULY 25, 2020

JULY 24, 2020

Đồng niên vô tri đáng yêu, thiếu niên vô tri đáng cười, thanh niên vô tri đáng thương, trung niên vô tri đáng tiếc, lão niên vô tri đáng buồn.
//
童年的无知可爱,少年的无知可笑,青年的无知可怜,中年的无知可叹,老年的无知可悲。
//
Childhood ignorance is lovely, juvenile ignorance is ridiculous, youth ignorance is pitiful, middle-aged ignorance is deplorable, and old-age ignorance is pathetic.
P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue ReadingJULY 24, 2020

JULY 13, 2020 – 1

Cô đơn thực sự không phải là một mình tịch mịch, mà là đánh mất bản thân trong tiếng ồn bất tận.
//
真正的孤独不是一个人寂寞,而是在无尽的喧哗中丧失了自我。
//
The real loneliness is not being alone, but losing yourself in the endless noise.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue ReadingJULY 13, 2020 – 1

JULY 12, 2020

Chén rượu quá nhỏ, kính không đến ngày sau còn dài, ngõ nhỏ quá ngắn, đi không đến tóc bạc hoa râm, không phải tuổi trẻ không giữ được trái tim già nua, mà là năm tháng vô tình đã làm lòng người hoảng hốt.
//
酒杯太浅,敬不到来日方长,巷子太短,走不到白发苍苍,不是年少守不住旧心,而是岁月无情慌了人心。
//
The wine glass is too shallow to respect the future, and the alley is too short to walk until our hair turns gray. It’s not that the youth can’t keep the old heart, but that the ruthless time panics our hearts.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 12, 2020

JULY 4, 2020

Thỉnh thoảng xin cuộc sống cho nghỉ phép, hôm nay tôi muốn làm đồ vô dụng vui vẻ.
//
偶尔向生活请个假,今天要做个快乐废物。 ​​​​
//
Occasionally I take a leave from life, today I want to be a happy waste.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 4, 2020