FEBRUARY 20, 2021

Sống phải học cách lắng đọng, Lắng đọng trải nghiệm, Lắng đọng tâm trạng, Lắng đọng bản thân. // 人生要学会沉淀, … More

Google Maps Timeline

[Tiếng Việt ở phần dưới] One fine day, Google sent me a mail about Timeline update with the information that … More