|

Gender Roles

🤷‍♀️🔄👨‍🔧
Women all hope to find a man they can rely on, but in the end they find that they have become a man!
//
女人都希望找到个可依靠的爷们,最后却发现自己变成了爷们!
Nǚrén dōu xīwàng zhǎodào gè kě yīkào de yémen, zuìhòu què fāxiàn zìjǐ biàn chéngle yémen!
//
Nữ nhân đô hi vọng hoa đáo cá khả y kháo đích gia môn, tối hậu khước phát hiện tự kỷ biến thành liễu gia môn!
//
Phụ nữ ai cũng mong tìm được một người đàn ông mà mình có thể dựa vào, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình đã trở thành một người đàn ông!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *