Chengdu

🏙️🚶‍♂️🌃
Go for a walk with me through streets in Chengdu
Until all the lights were turned out, we would still go on
(Chengdu – Zhao Lei)
//
和我在成都的街頭走一走
直到所有的燈都熄滅了也不停留
(成都 – 趙雷)
Hé wǒ zài chéngdū de jiētóu zǒu yī zǒu
Zhídào suǒyǒu de dēng dōu xímièle yě bù tíngliú
//
Hòa ngã tại Thành Đô đích nhai đầu tẩu nhất tẩu
Trực đáo sở hữu đích đăng đô tức diệt liễu dã bất đình lưu
//
Cùng tôi dạo bước phố xá Thành Đô
Mãi đến khi ánh đèn đã tắt cũng không dừng lại
(Thành Đô – Triệu Lôi)


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *