| |

No Escape

🌎📦🚫
If this world was a cube, when you don’t want to face it, you can hide in the corners. But the earth is a sphere, so even if you are tired, you cannot hide.
//
如果这个世界是一个立方体,当你不想面对它时,你可以躲在角落里。但地球是一个球体,所以即使你累了,你也无法躲藏。
Rúguǒ zhège shìjiè shì yīgè lìfāngtǐ, dāng nǐ bùxiǎng miàn duì tā shí, nǐ kěyǐ duǒ zài jiǎoluò lǐ. Dàn dìqiú shì yīgè qiútǐ, suǒyǐ jíshǐ nǐ lèile, nǐ yě wúfǎ duǒcáng.
//
Như quả giá cá thế giới thị nhất cá lập phương thể, đương nhĩ bất tưởng diện đối tha thì, nhĩ khả dĩ đóa tại giác lạc lý. Đãn địa cầu thị nhất cá cầu thể, sở dĩ tức sử nhĩ luy liễu, nhĩ dã vô pháp đóa tàng.
//
Nếu thế giới này là một hình lập phương, khi không muốn đối mặt còn có thể nấp vào trong các góc cạnh. Thế nhưng trái đất lại là hình cầu, vì vậy dù có mệt mỏi, thì cũng chẳng thể trốn vào đâu.

P.s.: Picture taken in Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *