| |

Self Love Journey

👣💕🚶‍♀️
Learning to love the sound of my feet walking away from things not meant for me.
//
学会爱我的脚步声,远离不适合我的东西。
Xuéhuì ài wǒ de jiǎobù shēng, yuǎn lì bù shìhé wǒ de dōngxī.
//
Học hội ái ngã đích cước bộ thanh, viễn ly bất thích hợp ngã đích đông tây.
//
Học cách yêu âm thanh của đôi chân rời bỏ những thứ không dành cho mình.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *