| |

Paths Less Traveled

🏔️🕊️🚶‍♂️
From hill to hill, no bird in flight,
From path to path, no men in sight.
//
千山鸟飞绝,
万径人踪灭。
Qiān shān niǎo fēi jué,
Wàn jìng rén zōng miè.
//
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt.
//
Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *