MARCH 13, 2020

Ở một vị trí yên tĩnh, hãy đi và ngắm nhìn thế giới sống động.
//
在一个安静的位置上,去看世界的热闹。
Zài yīgè ānjìng de wèizhì shàng, qù kàn shìjiè de rènào.
//
In a quiet location, go and watch the lively world.

P.s.: Picture taken in Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *