|

Less Worries

💰💡😌
Having money reduces over 90% of worries, improves emotional and intellectual intelligence, and reduces impulsiveness.
//
人只要有钱,烦恼就会减少90%以上,情商和智商也会提高,更不会乱发火。
Rén zhǐyào yǒu qián, fánnǎo jiù huì jiǎnshǎo 90% yǐshàng, qíngshāng hé zhìshāng yě huì tígāo, gèng bù huì luàn fāhuǒ.
//
Nhân chích yếu hữu tiền, phiền não tựu hội giảm thiếu 90% dĩ thượng, tình thương hòa trí thương dã hội đề cao, canh bất hội loạn phát hỏa.​
//
Chỉ cần người ta có tiền thì nỗi lo của họ sẽ giảm hơn 90%. EQ và IQ cũng sẽ tăng lên chứ đừng nói đến việc nổi nóng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *