JULY 3, 2020 – 1

JULY 3, 2020 – 1

Phương xa trừ xa xôi ra thì không có gì cả.
//
远方除了遥远一无所有。
//
Faraway has nothing but farness.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply