JULY 13, 2021

Trên đời luôn có những điều mà chúng ta không bao giờ có thể giải thích hay nói cho rõ ràng, tôi đành chấp nhận sự tầm thường và bất lực của mình.
//
世间总有一些事是我们永远无法解释也无法说清的,我必须接受自己的渺小和自己的无能为力。
//
There are always some things in the world that we can never explain or speak of clearly. I must accept my insignificance and my powerlessness.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.