You are currently viewing FEBRUARY 2, 2020

FEBRUARY 2, 2020

Cho đến khi một khoảnh khắc quý giá trở thành hồi ức, bạn mới thực sự nhận ra được giá trị của nó.
//
直到一些珍贵的时刻成为了回忆,你才会真正意识到它的价值所在。
//
You will never know the true value of a moment until it becomes a memory.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply