FEBRUARY 2, 2020

FEBRUARY 2, 2020

Cho đến khi một khoảnh khắc quý giá trở thành hồi ức, bạn mới thực sự nhận ra được giá trị của nó.
//
直到一些珍贵的时刻成为了回忆,你才会真正意识到它的价值所在。
//
You will never know the true value of a moment until it becomes a memory.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply