Chớ Buồn Phía Trước Không Tri Kỷ

Chớ buồn phía trước không tri kỷ
Thiên hạ không người quen biết anh.
(Biệt Đổng Đại kỳ 2 – Cao Thích)
//
莫愁前路无知己,
天下谁人不识君。
Mò chóu qián lù wú zhījǐ,
Tiānxià shéi rén bù shí jūn.
//
Don’t worry about the lack of confidants in the road ahead,
And that no one in the world knows you.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *