You are currently viewing AUGUST 25, 2019

AUGUST 25, 2019

Trái tim nếu chẳng có chốn dừng chân, thì dù đi đến nơi đâu cũng đều là lưu lạc.
//
心若没有栖息的地方, 走哪都是流浪.
//
If the heart does not have a place to live, it is all wandering.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply