AUGUST 25, 2019

If the heart does not have a place to live, it is all wandering.
//
心若没有栖息的地方, 走哪都是流浪。
Xīn ruò méiyǒu qīxī dì dìfāng, zǒu nǎ dōu shì liúlàng.
//
Trái tim nếu chẳng có chốn dừng chân, thì dù đi đến nơi đâu cũng đều là lưu lạc.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *