| |

Life Cycle

🌸🌼👵
Flowers cannot be fresh for a hundred days; people cannot be teenagers forever.
//
花无百日红,人无再少年。
Huā wú bǎi rì hóng, rén wú zài shàonián.
//
Hoa vô bách nhật hồng, nhân vô tái thiếu niên.
//
Hoa không tươi trăm ngày, người không thiếu niên mãi.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *