| |

Speed Of Her Inner Mind

👀💭💕🌟🤔
A person’s perception of beautiful things depends on the renewal speed of her inner mind. If her mind is old, everything is lacking. Long-term beauty stems from people’s never-ending exploration of the inner mind.
//
一个人对于美好事物的感知度,取决于他内在心智的更新速度,心若是旧的,一切皆乏善可陈。长久的美,源于人们对内在心智永不停歇的探索。
Yīgè rén duìyú měihǎo shìwù de gǎnzhī dù, qǔjué yú tā nèizài xīnzhì de gēngxīn sùdù, xīn ruòshì jiù de, yīqiè jiē fáshànkěchén. Chángjiǔ dì měi, yuán yú rénmen duì nèizài xīnzhì yǒng bù tíngxiē de tànsuǒ.
//
Nhất cá nhân đối vu mỹ hảo sự vật đích cảm tri độ, thủ quyết vu tha nội tại tâm trí đích canh tân tốc độ, tâm nhược thị cựu đích, nhất thiết giai phạp thiện khả trần. Trường cửu đích mỹ, nguyên vu nhân môn đối nội tại tâm trí vĩnh bất đình hiết đích tham tác.
//
Nhận thức của một người về những điều tốt đẹp phụ thuộc vào tốc độ đổi mới của nội tâm, nếu tâm trí cũ kỹ thì không có gì là tốt cả. Vẻ đẹp trường tồn bắt nguồn từ sự khám phá nội tâm không ngừng nghỉ của con người.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *