The Heart Is Like Bodhi

The heart is like Bodhi, the lotus is born step by step.
//
心若菩提,步步生莲。
Xīn ruò pútí, bù bù shēng lián.
//
Tâm như Bồ đề, từng bước sinh sen.
//
སེམས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁྲིད། གོམ་རེ་པདྨ་བཞིན་དུ་གཙང་།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *