The Circle Only Has One Side

Chúng ta ở dưới cùng một bầu trời
Tất cả chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ chết
Không có đúng hay sai
Nó giống như một vòng tròn chỉ có một mặt.
//
我们在同一片苍穹之下
我们都将存活, 我们终将死去
没有对错之别
如同圆只有一个边。
Wǒmen zài tóng yīpiàn cāngqióng zhī xià
Wǒmen dōu jiāng cúnhuó, wǒmen zhōng jiàng sǐqù
Méiyǒu duì cuò zhī bié
Rútóng yuán zhǐyǒu yīgè biān.
//
We all live under the same sky
We all will live, we all will die
There is no wrong, there is no right
The circle only has one side.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.