| |

I’m Confused

🤷‍♂️💼🎭
I’m confused, but I pretend to be great.
//
我很迷茫,但我装的很棒。
Wǒ hěn mímáng, dàn wǒ zhuāng de hěn bàng.
//
Ngã ngận mê mang, đãn ngã trang đích ngận bổng.
//
Tôi rất mờ mịt, nhưng tôi làm ra vẻ rất tuyệt.

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *