NOVEMBER 8, 2021

Cuộc đời của một người, tôi nghĩ, dành cho bạn bè của họ một nửa.
—— Lão Xá, “Thành Đô Đáng Yêu”
//
一个人的生命,我以为,是一半儿活在朋友中的。
——老舍《可爱的成都》
Yīgè rén de shēngmìng, wǒ yǐwéi, shì yībàn er huó zài péngyǒu zhōng de.
——Lǎoshě “kě’ài de chéngdū”
//
A person’s life, I think, is spent half among their friends.
——Lao She, “Lovely Chengdu

Leave a Reply

Your email address will not be published.