NOVEMBER 1, 2020 – 2

Phải chăng mỗi người cũng biết thiên vị mùa chính mình được sinh ra? Tôi thích mùa thu. Hạnh phúc là có thể cùng người tản bộ đến chiếc lá vàng cuối cùng tung bay, mà con đường này đi mãi không hết.
//
是否每个人也会偏爱自己出生的那个季节?我喜欢秋天。幸福是可以和你散步到黄叶飘飞的尽头,而这条路一直走不完。​
Shìfǒu měi gèrén yě huì piān’ài zìjǐ chūshēng dì nàgè jìjié? Wǒ xǐhuān qiūtiān. Xìngfú shì kěyǐ hé nǐ sànbù dào huáng yèpiāofēi de jìntóu, ér zhè tiáo lù yīzhí zǒu bù wán.​
//
Does everyone prefer the season in which they were born? I like autumn. Happiness is to walk with you to the end of yellow leaves, and this road can be endless.

P.s.: Picture taken in Haining, Zhejiang, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.