MAY 7, 2020

Vạn vật đều có vết rách, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.
//
万物皆有裂痕,那是光进来的地方。
Wànwù jiē yǒu lièhén, nà shì guāng jìnlái dì dìfāng.
//
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
(Leonard Cohen)

P.s.: Picture taken in Wollonggong, New South Wales, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *