MAY 7, 2020

MAY 7, 2020

Không nhuốm bụi trần không phải đã không còn bụi bặm, mà là bụi bặm để nó bay lên, tôi tự làm ánh nắng của mình.
//
一尘不染不是不再有尘埃,而是尘埃让它飞扬,我自做我的阳光。
//
Spotlessness is not that there is no more dust, but that the dust makes it fly, and I make my own sunshine.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply