MAY 7, 2020

Không nhuốm bụi trần không phải đã không còn bụi bặm, mà là bụi bặm để nó bay lên, tôi tự làm ánh nắng của mình.
//
一尘不染不是不再有尘埃,而是尘埃让它飞扬,我自做我的阳光。
Yīchénbùrǎn bùshì bù zài yǒu chén’āi, ér shì chén’āi ràng tā fēiyáng, wǒ zì zuò wǒ de yángguāng.
//
Spotlessness is not that there is no more dust, but that the dust makes it fly, and I make my own sunshine.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *