|

Cherish Life

🕊️❤️
Because we know that half of our life is over, we should cherish whom we wanna cherish, and we should stay away from whom we wanna stay away.
//
因为我们知道,人生已过半,该珍惜的要珍惜,该远离要远离。
Yīnwèi wǒmen zhīdào, rénshēng yǐ guòbàn, gāi zhēnxī de yāo zhēnxī, gāi yuǎnlí yào yuǎnlí. ​​​​​​​​
//
Nhân vi ngã môn tri đạo, nhân sinh dĩ quá bán, cai trân tích đích yếu trân tích, cai viễn ly yếu viễn ly. ​​​​
//
Bởi vì chúng ta biết, nhân sinh đã quá nửa, nên trân quý thì trân quý, nên rời xa thì rời xa.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *