You are currently viewing MARCH 7, 2021

MARCH 7, 2021

Trên thế giới có nhiều người bạn đã kết giao cả đời, có lẽ bạn vẫn không thực sự thích. Nhưng có vài người, có lẽ chỉ là mối quan hệ hờ hững, bạn lại có thể mặc niệm trong lòng cả đời.
//
世界上有许多人,你一辈子都在交往,也许你一辈子也没真正喜欢。但有些人,也许只有半面之缘,你却能够在心里默念一辈子。
//
In the world there are many people that you probably don’t really like despite being friends for so long. But there are some people, you can keep in mind for a lifetime though it’s just a lukewarm relationship.

P.s.: Picture taken in Siem Reap, Cambodia in 2011.

Leave a Reply