MARCH 6, 2021

Thay đổi là con người, bất động là số phận. ​​​​
//
千变万化的是人心,纹丝不动的是命运。 ​​​​
Qiānbiànwànhuà de shì rénxīn, wénsībùdòng de shì mìngyùn. ​​​​
//
What is ever-changing is the heart, but what is still is fate. ​​​​

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *