MARCH 27, 2018

Bạn là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, bạn nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của bạn thì sao?
//
你是砍柴的,他是放羊的,你和他聊了一天,他的羊吃饱了,你的柴呢?
Nǐ shì kǎn chái de, tā shì fàngyáng de, nǐ hé tā liáole yītiān, tā de yáng chī bǎole, nǐ de chái ne?
//
You’re a woodcutter, he’s a shepherd. You talk to him all day, his sheep is fed, how about your wood? You tell me.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *