MARCH 19, 2021

Thời gian có thể không chứng minh được nhiều điều, nhưng nhất định nhìn thấu được nhiều thứ.
//
时间不一定能证明很多东西,但是一定能看透很多东西。
Shíjiān bù yīdìng néng zhèngmíng hěnduō dōngxī, dànshì yīdìng néng kàntòu hěnduō dōngxī.
//
Time doesn’t necessarily tell a lot, but you can see through a lot of things.

P.s.: Picture taken in Dujiangyan and Mount Qingcheng, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *