|

Unity

🌍🙏💕
In the face of disasters, mankind has returned to the most primitive and simple desire to live well. I hope that love and unity can overcome all tribulations, and I hope everyone is safe.
//
在灾难面前, 人类又回到最原始最简单的愿望, 好好活着。希望爱和团结能跨过一切磨难,希望大家都平平安安。
Zài zāinàn miànqián, rénlèi yòu huí dào zuì yuánshǐ zuì jiǎndān de yuànwàng, hǎohǎo huózhe. Xīwàng ài hé tuánjié néng kuàguò yīqiè mónàn, xīwàng dàjiā dōu píngpíng ān’ān. ​​​
//
Tại tai nan diện tiền, nhân loại hựu hồi đáo tối nguyên thủy tối giản đan đích nguyện vọng, hảo hảo hoạt trứ. Hi vọng ái hòa đoàn kết năng khóa quá nhất thiết ma nan, hi vọng đại gia đô bình bình an an. ​​​ ​​​
//
Trước thảm họa, loài người đã trở về với khát vọng bình dị nhất là sống tốt. Mong rằng tình yêu thương và sự đoàn kết có thể vượt qua mọi khổ nạn, mong mọi người được bình an.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *