|

Eat Today

🍽️
Eat today when you have food, worry tomorrow when you are fatter.
//
今朝有食今朝吃,明日更肥明日忧。
Jīnzhāo yǒu shí jīnzhāo chī, míngrì gèng féi míngrì yōu.
//
Kim triêu hữu thực kim triêu cật, minh nhật canh phì minh nhật ưu.
//
Hôm nay có ăn hôm nay ăn, ngày mai càng mập ngày mai lo.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *