JUNE 9, 2020

JUNE 9, 2020

Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là cố hương.
//
我们的一生,所有人都是过客,只有自己是故乡。
//
In our life, all people are passers-by, and only we are our hometown.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply