You are currently viewing JUNE 9, 2019

JUNE 9, 2019

Vấn đề là: Bạn cố gắng kiên trì và buông tay cùng một lúc.
//
问题是:你试图坚持并同时放手。
//
The problem: You’re trying to hold on and let go at the same time.

P.s.: Picture taken in Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply